Vedtekter

 

GRIM SKOLEMUSIKKORPS

VEDTEKTER AV 09.02.2012


§ 1 ORGANISASJON

§ 2 FORMÅL

§ 3 MEDLEMSSKAP

§ 4 ÅRSMØTE

§ 5 STYRET

§ 6 MEDLEMSMØTER

§ 7 KOMITEER

§ 8 UENIGHETER/TVISTER

§ 9 OPPLØSNING

§ 10 VEDTEKTSENDRINGER


§ 1 ORGANISASJON

GRIM SKOLEMUSIKKORPS stiftet 18. januar i 1960, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF-Agder.

Organisering av musikkorpset

Musikkorpset følger følgende aldersbestemmelser:

· en kan normalt være musikant i skolekorps fra det året en fyller 9 år t.o.m. det året en fyller 18 år, men musikantene kan være medlem til 31. juli det året en fyller 19 år.

· musikanter fra skolekorpset kan bli aspiranter i amatørkorps fra 1. august det året de fyller 15 år. Aspiranten skal prioritere og oppfylle sine forpliktelser i skolekorpset.

a. Dersom korpsene ikke blir enige om lokal organisering skal skolekorps og amatørkorps deles inn etter følgende regler:

- En kan være medlem i skolekorps til 31. juli det året en fyller 19 år.

- Medlem i skolekorps kan bli aspirant i amatørkorps fra 1. august det året en fyller 15 år. Aspiranten skal prioritere og oppfylle sine forpliktelser i skolekorpset.

- Medlemmer til amatørkorps tas opp fra 1. august det året de fyller 16 år.

b. Tvister i forbindelse med ovenstående punkter skal avgjøres av region-/kretsstyret.

§ 2 FORMÅL

Grim Skolemusikkorps skal legge vekt på musikalske ferdigheter og et godt miljø til beste for sine medlemmer.

Grim Skolemusikkorps skal:

· ivareta og utvikle musikalsk aktivitet i korpset gjennom opplæring, motiverende aktiviteter og god organisering.

· ivareta og utvikle musikkorps- og organisasjons- arbeid som sosial aktivitet for medlemmene.

· fremme forståelse for musikkorpsets kulturelle, sosiale og oppdragende betydning.

· ivareta musikkorpsets interesser i det lokale musikk- og kulturliv

§ 3. MEDLEMSSKAP

3.1 Opptak av medlemmer

Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i Grim Skolemusikkorps av korpsets styre. Medlemsskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte.

Ved innmelding i skolekorpset blir en automatisk medlem i NMF.

Styremedlemmer må være medlem i NMF. Faste dirigenter og faste instruktør skal registreres i NMFs database.

3.2 Forutsetninger for medlemsskap

a. Alle medlemmene plikter å følge musikkorpsets, NMF og regionens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.

b. Alle nye medlemmer skal levere inn medlems-opplysninger på gjeldende innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlem-mene snarest mulig gi melding til korpsets styre.

Nevnte opplysninger gis videre på gjeldende skjema/ -medium for registrering i NMF`s medlemsdata-base. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering.

c. Musikantene skal møte på øvelser, konserter og andre oppdrag til avtalt tid. I tilfelle fravær skal dirigent/korpssjef varsles i god tid på forhånd. Sammenhengende fravær ut over 3 ganger skal meldes skriftlig med begrunnelse.

d. Instrumenter, uniformer og utstyr skal holdes i god stand. Foreldre skal kvittere for utlån. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar for korpsmedlemmer/foreldre.

e. Medvirkning i andre musikkorps, eller bruk av skolekorpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter må godkjennes av styret.

f. Musikanter og foreldre må forplikte seg på å støtte aktivt opp om korpsets drift og arrangementer så lenge deres barn er medlem av korpset. Musikant og foreldre har plikt til å påta seg de oppgaver som følger av årsmøtets valg, samt aktiviteter vedtatt av styret. Foreldre vil bli gjort økonomisk ansvarlig ved uteblivelse fra aktiviteter og dugnad vedtatt av styret.

g. Det forutsettes at musikantene utviser vanlig høflighet og disiplin.

h. Interesserte kan bli støttemedlemmer i korpset. Disse kan tegne livsvarig medlemsskap, men har ikke stemmerett.

3.3 Rapporteringsplikt og kontingent

a. Grim Skolemusikkorps følger kalenderåret som aktivitetsår/regnskapsår.

b. Medlemmene er forpliktet til å betale kontingent som er fastsatt av årsmøtet innen den frist styret vedtar. Dette gjelder også andre medlemsforpliktelser.

c. Musikkorpsene skal hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF på avtalt skjema/medium til en hver tids fastsatte frist. Det gis ikke anledning til reservasjon mot registrering.

d. Korpset skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes etter korpsets registrerte medlemstall per 31 .desember.

3.4 Utmeldinger

Medlemmer som vil tre ut av korpset før 31. juli det året de fyller 17 år, skal sende skriftlig melding - attestert av foresatte - til styret. Før utmelding godtas skal resterende årskontingent(er) være innbetalt. Skriftlig utmelding må være styret i hende før vår- /høstsemester starter. Ved utmelding i løpet av et semester, må kontingent for gjeldende semester betales.

Dersom musikanter slutter i korpset i løpet av de 2 første årene etter aspiranttiden, kan styret vurdere å kreve en kompensasjon for de utgifter korpset har hatt i forbindelse med opplæringen.

Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra musikkorpset.

 

3.5 Suspensjon og eksklusjon

a. Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for musikkorpsets aktivitet.

b. Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom.

c. I grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon.

d. Musikkorpsets suspensjons- og eksklusjonvedtak kan ankes inn for regions-/ kretsstyret.

§ 4 ÅRSMØTE

4.1 Status

Årsmøtet er Grim Skolemusikkorps’ høyeste myndighet.

4.2 Årsmøteperiode, innkalling og saker til årsmøtet.

a. Ordinært årsmøte holdes hvert år i løpet av

februar måned.

b. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte

dersom styret eller 1/3 av musikkorpsets

medlemmer krever det.

c. Innkalling sendes ut til medlemmene minimum 2 uker før ordinært og 1 uke før ekstraordinært årsmøte. Styrets årsmelding, revidert regnskap, budsjett, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet følger innkallingen.

d. Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom musikkorpsets styre. Slike saker må være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid fram på årsmøtet.

4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer

a. På årsmøtet deltar musikkorpsets medlemmer, komitemedlemmer og gjester invitert av styret.

b. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett:

* Medlemmer som har fylt 12 år. For medlemmer under 12 år kan en foresatt møte med tale-, forslags- og stemmerett. Foreldre kan stemme m/fullmakt for barn over 12 år. Max 1 stemme pr. fremmøtt.

* Styrets medlemmer i alle saker. Dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.

c. Følgende har tale- og forslagsrett:

Medlemmer som ikke er fylt 12 år.

d. Følgende har talerett:

* Representanter fra NMF

* Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske.

e. Gyldig vedtak krever flertall, mer enn halvparten av de avgitte stemmene, dersom annet ikke er bestemt i vedtektene.

4.4 Årsmøtets dagsorden

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

a. Konstituering

1. Åpning

2. Valg av møteledelse

3. Valg av referent(er)

4. Navneopprop

5. Godkjenning av innkalling

6. Godkjenning av dagsorden/saksliste

7. Valg av to protokollunderskrivere

b. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap.

c. Budsjett for kommende år; herunder medlemskontingent.

d. Saker fremmet av musikkorpsets styre og medlemmer.

e. Valg:

1. Leder for 1 år

2. Minimum 4 styremedlemmer på valg for 2 år og

1 varamedlem for 1 år. Det må sørges for at minimum 2 styremedlemmer er på valg hvert år.

3. 3 medlemmer til økonomiutvalget. Leder velges særskilt. Alle 4 medlemmer velges for 2 år, og det må sørges for at 2 medlemmer er på valg hvert år.

4. 3 medlemmer til uniformskomitéen. Leder velges særskilt. Alle 4 medlemmer velges for 2 år, og det må sørges for at 2 medlemmer er på valg hvert år.

5. valg av revisorer for 2 år, hvorav én revisor velges hvert år.

6. 2 medlemmer til valgkomiteen. Leder velges særskilt. Alle 3 medlemmer velges for 2 år og det må sørges for at minst ett medlem er på valg hvert år.

De som skal velges må være 12 år når de tiltrer, ha gyldig medlemsskap i NMF og ha sagt seg villige til å motta verv.

Valg skal foregå skriftlig dersom noen krever det.

§ 5. STYRET

5.1 Sammensetning og konstituering

Korpsets ledelse består av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av leder og minimum fire styremedlemmer. Korpset styre består av: leder, nestleder, kasserer, sekretær, korpssjef og 1 styremedlem som er leder av økonomiutvalget.

Årsmøtet velger i tillegg en vararepresentant som innkalles til styremøter.

I tillegg velger musikantene 2 representanter til styret.

Arbeidsutvalget består av leder, nestleder, sekretær og kasserer.

5.2 Fullmakter

a. Styret skal lede Grim Skolemusikkorps etter de vedtak årsmøtet har fattet.

b. Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for.

c. Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for, for å presisere og regulere korpsets ansvar og aktiviteter.

Herunder:

- forestå opptak i korpset i samråd med dirigenten.

- i samråd med dirigent planlegge de musikalske aktiviteter.

- utarbeide og vedta instrukser for utvalg/komitéer.

- utarbeide årsplan og forslag til budsjett.

5.3 Innkalling til styremøter - beslutninger

a. Styret innkalles når lederen eller flertall av styrets medlemmer finner det nødvendig.

b. Musikkorpsets tillitsvalgte møter med tale-, forslags- og stemmerett.

c. Styret er beslutningsdyktig når minst 5 stemme-berettigede medlemmer er tilstede. I ikke fulltallige

styremøter må saker avgjøres enstemmig for å være gyldige. Ved dissens må sakene forelegges et fulltallig styre. Ved stemmelikhet har leder dobbel stemme.

d. Styrevedtak skal protokollføres, og protokollene skal sendes styrets medlemmer og varamedlemmer.

5.4 Årsavslutning

Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskap for hver årsmøteperiode. Regnskapet skal revideres av revisor valgt av årsmøtet.

5.5 Personalansvar

Kommunen, ved Kulturskolen, ansetter dirigent, i samråd med korpsets styre. Kommunen, ved Kulturskolen, har formelt personalansvar for dirigent. Korpsets styre, ved styrets leder eller et styremedlem utpekt av styret, utøver daglig personalansvar for dirigent.

Styret foretar engasjement, ansettelser, oppsigelser og avskjedigelser utover dirigent, og har fullmakt til å inngå lønns- og arbeidsavtaler. Styrets leder, eller et styremedlem utpekt av styret, utøver daglig personalansvar.

Korpsets styre ansette instruktører etter behov. Om en av partene ønsker det, opprettes kontrakt i henhold til NMF’s retningslinjer. Det skal foreligge instruks for dirigent og instruktører. Dirigent og hjelpeinstruktører kan - etter anmodning fra styret - delta i styremøter, med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett.

5.6 Beredskapsplan for korps

Styret plikter å forholde seg til beredskapsplan for korps når korpset drar på turer og deltar på arrangementer.

§ 6 MEDLEMSMØTER

Medlemsmøtene er forum for kontakt, informasjon og drøftinger for skolekorpsets medlemmer. Det holdes medlemsmøter når styret eller korpsets medlemmer føler behov for det.

§ 7 KOMITÉER

7.1 Revisjon

Revisorene skal gjennomgå regnskapet for hver årsmøteperiode og legge fram beretning for årsmøtet.

7.2 Valgkomitéen

Valgkomiteen skal innstille valgbare kandidater

til tillitsverv etter § 4.4.e.

§ 8. UENIGHETER/TVISTER

Uenigheter/ tvister om vedtektenes forståelse

forelegges regions/ kretsstyret med forbundsstyret som ankeinstans.

§ 9. OPPLØSNING OG UTMELDING AV NORGES MUSIKKORPS FORBUND

a. Vedtak om oppløsning av musikkorpset kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall, etter at forslag herom er satt på sakslisten som er tilstilet medlemmene. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, holdes ektraordinært årsmøte 3 måneder senere, og for at korpset skal oppløses, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

b. I tilfelle oppløsning, tilfaller instrumenter og andre eiendeler en av barne- eller ungdomsskolene på GRIM, hvor en av styrerne er ansvarlig for betryggende lagring og forsikring til nytt korps kan komme i gang ved skolene.

c. Vedtak om utmelding av Norges Musikkorps Forbund må gjøres på to påfølgende årsmøter med minst en måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall.

Utmeldingen må skje skriftlig og sendes NMF senest 15. november, for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMF`s ytelser, tilbud og verdier.

§ 10. VEDTEKTSENDRINGER

a. Endringer i disse vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter å ha vært oppført på sakslisten. Endringer krever 2/3 flertall av de avgitt stemmer.

b. § 9 kan ikke endres.

IKRAFTTREDELSE

Disse vedtektene trer i kraft fra og med

09.02.2012